Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.Autogausa.lt taisyklės

Norime Jus informuoti, kad ši elektroninė parduotuvė gerbia Jūsų privatumą. Registruojantis pateikti vartotojo duomenys nebus viešinami ar teikiami tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys bus naudojami tik vykdant užsakymus. Taip pat gavus Jūsų užsakymą, el.paštas bus įtrauktas tik į mūsų duomenų bazę. Gavus pasiūlymą ar laišką iš mūsų el.parduotuvės, kuris jums būtų neaktualus, prašome ištrinti arba paspausti nuorodą „ATSISAKYTI“. Jums pageidaujant jūsų duomenys bus ištrinti iš duomenų bazės nedelsiant.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.autogausa.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Spingsas“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. www.autogausa.lt e-parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete.
1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.autogausa.lt e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis e-parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis www.autogausa.lt e-parduotuve ir joje pirkti turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę www.autogausa.lt e-parduotuvėje taisyklėse nustatyta tvarka.
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.autogausa.lt e-parduotuvėje.
1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.autogausa.lt e-parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys, sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl tokių prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas (jo atstovas) atitinkamų prekių pristatymo metu įsitikina (susipažinęs su Pirkėjo (ar kito prekes Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentais ir įvertinęs kitas aplinkybes), kad Pirkėjas (t. y. atitinkamą prekę užsakęs ir jos kainą sumokėjęs asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo) ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis pilnametis asmuo turi teisę įsigyti užsakytas prekes.
1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.autogausa.lt e-parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.autogausa.lt e-parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant www.autogausa.lt e-parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Pardavėjas, atsižvelgdamas į www.autogausa.lt e-parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.10. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi www.autogausa.lt e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas www.autogausa.lt e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti www.autogausa.lt e-parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
1.11. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.autogausa.lt e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
1.12. Prekių išvaizda ir spalvos gali skirtis nuo iliustracijų.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas turi teisę:- naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta tvarka;
– atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu jam skirtą dokumentą;
– jeigu perka kaip fizinis asmuo (vartotojas), Pirkėjas turite teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el. parduotuvę, apie tai Pardavėjui raštu pranešdamas per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).
Prekių pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja:
– priimti užsakytas prekes ir (arba) paslaugas ir už jas visiškai atsiskaityti;
– neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo. Pametęs savo atpažinimo kodą, Pirkėjas turi nedelsdamas informuoti Pardavėją el. parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
– pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas juos atnaujinti;
– naudodamasis el. parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų;
2.3. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas turi teisę:
– Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve;
– esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo laikinai sustabdyti arba nutraukti el. parduotuvės veikimą. savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles bei el. parduotuvės veikimo sąlygas.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja:
– šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuve;
– gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Privatumo nuostatose nustatytus atvejus;
– pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.

4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

4.1. Prekių kainos www.autogausa.lt e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.autogausa.lt e-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis.
4.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
4.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
4.2.2. Apmokėjimas grynais kurjeriui atvežusiam prekes.
4.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 dieną nuo užsakymo pateikimo momento. Tik Pardavėjui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) dieną nuo užsakymo pateikimo momento.
4.5. Pageidaujant, PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

5. Prekių pristatymas

5.1. www.autogausa.lt e-parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
5.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas www.autogausa.lt e-parduotuvės puslapyje, priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. Nupirkus prekių už 90 eurų ir daugiau prekės pristatomos nemokamai.
5.3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti dėl to garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę (toliau – „Panaši prekė“). Apie pageidavimą arba nepageidavimą, kad jam būtų parenkama Panaši prekė, Pirkėjas gali nurodyti el.laišku.
5.4. Jeigu Pardavėjo parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.
5.5. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjo atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
5.6. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių 7. skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
5.7. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas Panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
5.8. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos www.autogausa.lt e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
5.9. Tuo atveju, kai Pirkėjo www.autogausa.lt e-parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.10. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis www.autogausa.lt e-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Pardavėjas gali to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles) ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), pinigai už prekes grąžinami.
5.11. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
5.12. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.13. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
5.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

6. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

6.1. Visų www.autogausa.lt e-parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.autogausa.lt e-parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
6.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).
6.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
6.5. Pardavėjas suteikia prekių kokybės garantiją, kurią suteikia prekės gamintojas. Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreips Pirkėją į už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteiks kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.
6.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

7.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti www.autogausa.lt e-parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu.
7.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) .
7.3. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
7.3.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
7.3.2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
taip pat kitais Civilinio kodekso, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
7.4. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.5. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui – iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu arba telefonu . Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.
7.6. Grąžinant ar keičiant www.autogausa.lt e-parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
7.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
7.8. Už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos.

8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas atsako už jam suteikto atpažinimo kodo atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuve naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis pirkėjo atpažinimo kodu, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl to atsiradusių padarinių;
8.2. Pirkėjas visiškai atsako už duomenų, pateiktų registracijos formoje, teisingumą;
8.3. Pirkėjas visiškai atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve;
8.4. Pardavėjas neatsako už padarinius, kurie atsirado dėl pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba) kitų šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu ar telefonu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.